logo

Повече можете да разгледате в Instagram профила на Хидроактивни Хидроизолации: 

Общи условия за достъп и ползване на интернет страницата www.hidroaktivna-hidroizolacia.com

Последна актуализация - 25.03.2020 г.

Настоящите Общи условия за достъп и ползване на интернет страницата с адрес www.hidroaktivna-hidroizolacia.com (наричано по-долу „сайта” или „уебсайта”) уреждат отношенията между „Лийф група” ЕООД (собственик на Уебсайта, наричан по-долу „Дружеството” ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител”), което ползва Уебсайта и/или предоставяните чрез него услуги.
Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121827221, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Бадемова гора”, бл.69. Адрес за кореспонденция: 1592 София, ул. „Източна тангента” № 84, телефон: 02 962 35 16, електронна поща: office@leaf-group.com.

II. Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта на Дружеството с адрес www.hidroaktivna-hidroizolacia.com Вие декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласявате се да бъдете правно обвързан от тях и да ги спазвате. Настоящите Общи условия влизат в сила след първата употреба на сайта, затова ако не сте съгласни и/или не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

III. Потребителите по смисъла на настоящите условия са две категории:
1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на сайта чрез въвеждане на потребителско име или електронна поща и парола.
2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават www.hidroaktivna-hidroizolacia.com без да извършват регистрация.

IV. Само потребители, които са извършили валидна регистрация на сайта могат да използват услугите, които предоставя Дружеството чрез него. Използването на конкретни услуги, предоставяни от Дружеството чрез Уебсайта, могат да изискват регистриране на допълнителни данни, които зависят от целите на регистрацията и са посочени в Общите условия за използване на съответната услуга. Потребителите се задължават да ползват услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, както и на Общите условия за съответната услуга.
Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на Вашето потребителско име и парола.
Вие сте уведомен, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват Вашето разрешение за вход.
Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Поради товa е необходимо да вземете  подходящи мерки с цел потребителското име и паролата да бъдат разкривани само на упълномощени лица.

V. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят е информиран и се съгласява Дружеството да изпраща повиквания и/или съобщения на електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на предоставяни от „Лийф група” ЕООД продукти и услуги, като в случай на изразено от страна на Потребителя несъгласие с бъдещо получаване на подобни повиквания или съобщения, изпращането ще бъде преустановено.

VI. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
„Уебсайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.hidroaktivna-hidroizolacia.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Потребител” e всяко лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и/или услугите, предоставяни от „Лийф група” ЕООД чрез Уебсайта.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
„Директен маркетинг” – рекламиране, предлагане на предоставяни от „Лийф група” ЕООД продукти и услуги чрез повиквания, изпращане на съобщения на електронна поща до Потребители с цел продажба или извършване на допитване с цел разкриване на потенциални потребители на стоките и/или услугите.

VII. Достъпът и регистрацията в този сайт са безплатни. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор.

VIII. „Лийф група” ЕООД полага максимални усилия да предоставя актуална, вярна и точна информация на сайта относно продуктите и услугите си, без това да изключва възможността инцидентно да възникнат несъответствия, грешки или пропуски. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на и от „Лийф група” ЕООД. Дружеството не поема нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайта.

IX. „Лийф група” ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните услуги, ако:
1. Потребителят разпространява посредством Уебсайта съобщения с рекламни, търговски, обидни, нецензурни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива с религиозна, верска, политическа основа, както и такива с порнографско или друго забранено от закона съдържание;
2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на Дружеството, нарушава законите в Република България, европейски и международни актове или застрашава работоспособността на програмните и техническите средства, чрез които се предоставят услугите на Дружеството.

X. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите Общи условия, както и при поискване от компетентните органи на Република България, „Лийф група” ЕООД има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя, с които разполага, на съответните компетентни органи.

XI. Дружеството не отговаря пред Потребителя за:
1. Всякакви загуби, пропуснати ползи, имуществени и/или неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и/или информация от него, или причинени в резултат на използване на услуги чрез Уебсайта, както и невъзможността да се използват тези услуги;
2. Претенции на трети лица срещу Потребителя при или по повод използване на Уебсайта или на услугите, предоставяни чрез него;
3. За разпространение на съобщения посредством ползване на сайта или на услугите, предоставяни чрез него, с рекламни, търговски, обидни, нецензурни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива с религиозна, верска, политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
4. Невъзможността на Потребителя да ползва напълно или частично услуги, предоставяни чрез Уебсайта, поради нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на сайта;
5. Пълнотата, точността или липса на грешки на съдържанието на сайта. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница;

XII. Дружеството обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

XIII. Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез извършена регистрация и/или чрез електронна поща,  или по друг начин, ще бъде използвана от Дружеството в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни.  Всяко друго съобщение или материал, които изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

XIV. Чрез своя Уебсайт Дружеството ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на Уебсайта на Дружеството, Вие декларирате, че ги предоставяте доброволно и давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Дружество, съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Имате право и да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Дружеството.   

XV. С цел осигуряване на по-голямо удобство и леснота при работата с Уебсайта използваме „бисквитки”. „Бисквитките” представляват малки файлови данни, които дават възможност да бъдат сравнявани нови и съществуващи посетители, да се получи информация как Потребителите навигират в сайта, както и осигуряват данни как да се подобри ефективността на сайта.
Бисквитките не съхраняват лична информация за Потребителите или данни, които
биха могли да ги идентифицират. Ако искате да избегнете използването на бисквитки, трябва да промените настройките на компютъра си така, че да изтриете всички бисквитки за сайта и/ или да получавате предупреждение в случай на съхраняване на бисквитки. За да оставите използването на бисквитки непроменено, просто продължете към сайта.
Посетете www.aboutcookies.org за повече информация относно бисквитките и за това как те оказват влияние върху Вас и начина Ви на използване на браузъра.

XVI. Типовете бисквитки, които използваме:
1. Абсолютно необходимо бисквитки
Тези бисквитки Ви дават възможност да навигирате в интернет сайта и да използвате
неговите функционалности, като например достъп до сигурни зони на сайта. Без тези бисквитки, заявените от Вас услуги, като например попълване на формуляр, не могат да бъдат осигурени.
2. Бисквитки за изпълнение
Тези бисквитки събират информация относно това как посетителите използват
интернет сайт, например кои са най-често посещаваните страници и дали виждат съобщения за грешки. Тези бисквитки не събират информация, която може да идентифицира даден посетител. Цялата тази информация се събира сумарно и следователно е анонимна.
Като използвате този интернет сайт, Вие се съгласявате тези бисквитки да се
съхраняват на Вашето устройство.
3. Бисквитки за функционалност
Тези бисквитки дават възможност на интернет сайта да запамети избора, който правите
(като потребителско име, език или регион) и Ви осигуряват по-персонализирани характеристики. Тези бисквитки могат да се използват и за запаметяване на промените, които сте направили на шрифта или други части от интернет страниците, които можете да промените.  Също така могат да се използват за предоставяне на поискани от Вас услуги, като например излъчване на видео или коментар на блог. Информацията, които тези бисквитки събират, може да бъде направена анонимна и те не могат да проследяват дейността Ви в други интернет сайтове.
Като използвате нашия интернет сайт, Вие ни давате право да поставяме тези видове
бисквитки на устройството Ви.

XVII. Дружеството притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Всички права, дори и тези, които не са упоменати тук, са запазени. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации, графики, изображения, снимки,  не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Дружеството. Всички посочени имена на продукти и услуги са регистрирани търговски марки и са собственост на „Лийф група” ЕООД и/или изрично посочените им собственици. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или претекст разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страницата.

XVIII. В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.hidroaktivna-hidroizolacia.com, „Лийф група” ЕООД не е правила преглед, на който и да е сайт, до който е получен достъп чрез www.hidroaktivna-hidroizolacia.com, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието, защитата на личната информация или сигурността на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която потребителят е получил достъп. Тези линкове може да бъдат предоставени чрез www.hidroaktivna-hidroizolacia.com за Ваше удобство и единствено с цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които може да счетете за полезни.


ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Дружеството може периодично да извършва промени в Общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.

Дружеството може по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
Дружеството може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
Дружеството си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.


РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

Всякакви спорове,  породени  от настоящите  Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет)  дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.

В никой случай Дружеството не отговаря за инцидентни, преки или косвени вреди или загуби.